Goldbach ze Sulittaborn

Anton Goldbach se narodil 26. června 1866 v Zahrádkách u České Lípy. Do armády vstoupil jako sedmnáctiletý 30. září 1883. Jako prostý myslivec a pak jako poddůstojník sloužil u pluku tyrolských myslivců. 18. srpna 1886 byl v hodnosti poručíka přeložen k pluku polních myslivců č. 1, 1. června 1892 byl v hodnosti nadporučíka přidělen ke generálnímu štábu, u něhož s přestávkami působil v různých funkcích do roku 1914. Od května 1892 do konce dubna 1893 byl přidělen k Vojenskému zeměpisnému institutu, kde se podílel na vojenském mapování, od 1. září 1898 do 31. srpna 1901 učil na pěší kadetní škole v Terstu. Do hodnosti generálmajora byl povýšen 1. srpna 1914 jakožto velitel 32. pěší brigády. Po vypuknutí Velké války bojoval na východní frontě v Haliči, ruském Polsku a na Volyni, od 30. července 1915 do 2. října 1916 velel divizi vojenského četnictva v Sedmihradech a účastnil se válečné kampaně proti Rumunsku. 3. října 1916 byl jmenován velitelem 71. pěší divize. Na základě více jak třicetileté služby ho císař Karel I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. června 1917 povýšil do šlechtického stavu. Diplomem vydaným ve Vídni 1. srpna 1917 mu byl udělen titul Edler, predikát von Sulittaborn a erb:

V zeleném štítě je zlaté vlnité břevno provázené třemi stříbrnými liliemi (2,1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená zelená křídla se zlatým břevnem, mezi nimi svisle postavený meč se zlatým jilcem a záštitou.

V den vydání diplomu byl Goldbach povýšen na polního podmaršálka, penzionován byl k 1. lednu 1919. Své dny dožil v rodných Zahrádkách, kde zemřel 28. srpna 1924.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com