Glauchaw

Listinou danou v Prešpurku 5. října 1569 císař Maxmilián II. udělil Ambrosiovi a Hansovi bratřím Netterům erb:

V modrém štítě je v patě zlatý půlměsíc a nad ním stříbrná dvojitá lilie provázená v horních rozích dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro – zlatými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené modro – zlatě, levé opačně, mezi nimi figury ze štítu.

Spolu s tím jim udělil právo nabývat léna a psát se po nich.

Daniel Netter von Glauchaw, písař místodržitelské kanceláře a později německý expeditor českého místodržitelství přijal k erbu a predikátu Hanse Matthiase, radního Menšího Města pražského, což císař Rudolf II. potvrdil listinou danou v Praze 26. července 1600. Přitom oba povýšil do šlechtického stavu a polepšil jim erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem. 2. ve stříbře dvě červená břevna, mezi nimi černá mužská hlava s červeno – stříbrnou točenicí s dozadu vlajícími feflíky. 3. v červeném je v patě zlatý, rohy vzhůru obrácený půlměsíc převýšený stříbrnou dvojitou lilií provázenou v horních rozích dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je přirozená paví kyta.

Listinou danou v Praze 15. září 1610 císař Rudolf II. potvrdil Hansi Mathiasi von Glauchaw šlechtický stav a erb:

Hlava je popsána jako mouřenínská a v miniatuře je vymalována jako přirozená s červenými rty. Půlměsíc zůstal nepopsán, ale v miniatuře je stříbrný.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 30, 35;

SOA Praha, Vs Vinoř, inv. č. 1.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com