Glattfelder de Mór

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. října 1909 povýšil císař František Josef I. Jakaba Glattfeldera do uherského šlechtického stavu s predikátem móri (de/von Mór). Listinou danou ve Vídni 12. května 1910 udělil jemu, jeho synům Gyulovi Sándorovi a Dezsőmu a dceři Katalin Olze vzešlým z manželství s Herminou Kováts, erb:

V modrém štítě je kosmo položený stříbrný latinský kříž šikmo podložený zlatým kladivem, vše převýšeno stříbrnou lilií mezi dvěma zlatými hvězdami v hlavě štítu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 191, 484-485 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com