Gerson

Císař František Josef I. povýšil Maximiliana Gersona narozeného 1822 ve Frankfurtu nad Mohanem, majitele továrny na sukno v Nagy-Surány, správního radu Franco-ungarische Bank a Versicherungsbank „Europa“, rytíře řádu Františka Josefa, na základě řádu Železné koruny III. tř. uděleného vlastnoručním listem 15. června 1871, do rytířského stavu. Listinou z 4. května 1872 mu byl udělen titul rytíř (Ritter von) a erb:
 
Čtvrcený štít, přes nějž je položeno zlaté kosmé břevno s černým ozubeným kolem o šestnácti zubech a čytřech paprscích provázeným po každé straně jednou včelou přirozených barev. 1. a 4. modré. 2. a 3. ve zlatě je polovina černého orla se zlatým jazykem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem a zbrojí, přikrývadla modro – zlatá; II. dvě složená křídla, přední černé se zlatou včelou, zadní zlaté. Pod štítem je zlatá páska s černou devizou: ABSQUE LABORE NIHIL.
 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com