Garam de Karám

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 5. srpna 1914 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Jenő Garama, penzionovaného kuriálního soudce, a udělil mu predikát karámi (de/von Karám). Listinou danou ve Vídni 14. února 1915 mu spolu se syny Arisztidem Jenőem Lajosem Norbertem a Jenőem Ferenczem Norbertem a dcerami Gabriellou Márií Norbertinou a Izabellou Franziskou Norbertinou vzešlými z manželství s Marií Annou Bérczy udělil erb:

Dělený štít. Nahoře je v červeném stříbrný kůl se dvěma modrými hvězdami provázený po každé straně stříbrnou lilií. Dole v modrém je na zeleném trávníku kráčející zlatý gryf s červeným jazykem opírající se pravým pařátem o stříbrnou sekeru zastrčenou do liktorského svazku. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je liktorský svazek se stříbrnou sekerou mezi dvěma přirozenými dubovými ratolestmi.

Királyi Könyvek, 73. kötet, 23, 242, 243 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com