Gara de Dánszentmiklós

Císař František Josef I. povýšil 29. prosince 1913 Miksu Garu, měšťana hlavního města Budapešti, spolu se syny Bélou a Illésem a dcerou Margit vzešlými z manželství s Jenny Reik, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát dánszentmiklósi (de/von Dánszentmiklós) a erb:

Pod zlatou hlavou s modrou lilií provázenou dvěma modrými hvězdami sedí v modrém štítě na přirozeném hnízdě spočívajícím na zeleném trojvrší stříbrný pelikán krmící vlastní krví tři mláďata. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé zlaté, levé modré.

Királyi Könyvek, 72. kötet,  910 oldal; 73. kötet,  77-783 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com