Farkas de Farkasfalva

Listinou danou v Ischlu 30. srpna 1913 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Kálmána Farkase, ministerského radu, spolu se syny Sándorem a Kálmánem vzešlými z manželství s Emilií Monasterly, udělil jim predikát farkasfalvi (de/von Farkasfalva) a erb:

V modrém štítě stojí na zeleném trávníku uherský voják v červeném, zlatě šňůrovaném šatu, černých holínkách, hnědé čepici s červeným rukávcem a s šavlí u pasu, jíž si přidržuje levou rukou, v pravé ruce drží zelenou palmovou ratolest. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je stříbrná holubice s červenou zbrojí a okem držící v zobáku zelenou ratolest.

Királyi Könyvek, 72 kötet, 833 oldal; 73. kötet, 75,76 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com