Escher

Rodina Escherů patřila k erbovnímu patriciátu města Zürichu, kde byla usedlá od XIV. století. Heinrich Escher přesídlil z rodného města do Terstu a za své zásluhy získal řád Železné koruny III. třídy, ale nepožádal o povýšení do rytířského stavu. Až císař Karel I. povýšil ze zvláštní milosti nejvyšším rozhodnutím z 11. listopadu 1917 jeho syny Alfreda narozeného 5. října 1843 v Terstu, doživotního člena panské sněmovny rakouské říšské rady, komerčního radu, velkoprůmyslníka v Terstu a komtura řádu Františka Josefa, Theodora narozeného tamtéž 26. ledna 1847, doktora lékařství, zdravotního radu, primáře chirurgického oddělení a zástupce ředitele městské nemocnice v Terstu, člena ředitelství Zemského pomocného spolku Červeného kříže v Terstu, důstojníka řádu Františka Josefa s válečnou dekorací, rytíře řádu Železné koruny III. třídy a držitele Čestného odznaku Červeného kříže II. třídy s válečnou dekorací, a Karla narozeného opět v Terstu 4. března 1852, velkoobchodníka tamtéž, rytíře řádu Železné koruny III. třídy, do rytířského stavu. Diplomem z 30. ledna 1918 jim udělil predikát Ritter von a erb:

V modrém poli je stříbrný oválnými hrboly zdobený džbán na pití převýšený zlatou hvězdou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro - stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. figury ze štítu; II. stylizovaný zlatý jasan se stříbrnými listy.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com