Eremits

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Zsivana Eremitse, hraničáře a bývalého praporečníka v Martonosi, spolu se syny Georgiem, Ignatiem a Joannem a s dcerami Jefrou a Marinou vzešlými z manželství s Marií Maletics, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

Dělený štít. Nahoře v červeném vyniká z levého okraje štítu obrněná paže držící dýku se zlatým jilcem a záštitou Dole v černém jsou dvě stříbrná kosmá břevna. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a černo – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je červený praporec ovíjející se kolem žerdi.

Királyi Könyvek, 42. kötet,  121 oldal.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com