Enyváry de Ozmánbük

Listinou danou ve Vídni 27. října 1892 císař František Josef I. povýšil Pétera Enyváryho, královského radu a vrchního ředitele pomocných úřadů uherského ministerstva u nejvyššího dvora ve Vídni, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát ozmánbüki (de/von Ozmánbük) a erb:

V červeném štítě je zlatá orlice s červeným jazykem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s červeno – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí obrněný muž se třemi pery, jedním červeným mezi dvěma zlatými na přílbě, který v pravici drží meč se zlatým jilcem a záštitou; II. rostoucí zlatý dvojocasý lev s červeným jazykem. Pod štítem se vine červená páska se zlatou devizou: PRO REGE ET PATRIA.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 404-410 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com