Engel de János

Císař František Josef I. povýšil 29. března 1886 Adolfa Engela, obchodníka v Pécsi, jeho syny Józsefa, Sándora, Gyulu a Móra a dcery Helén, Bertu, Lujzu Ludoviku a Mariannu vzešlé z manželství s Ninou Justus do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát jánosi (de/von János) a erb:

V modrém štítě pod zlatou hlavou se čtyřmi červenými růžemi se zlatými semeníky a zelenými kalichy zlatá špice, v níž na zeleném trojvrší roste přirozený dub se čtyřmi olistěnými větvemi a jednou vlevo nahoře na kmeni ulomenou, provázenou vpravo zlatým ozubeným kolem o šestnácti zubech a čtyřech paprscích, vlevo doprava obráceným srpem se zlatou rukojetí. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí hnědovlasý, bíle oděný anděl s ochranitelsky rozpřaženými pažemi. Pod štítem se vine páska s devizou: ASSIDUO LABORE.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com