Elek de Ujnép

Listinou danou ve Vídni 2. května 1904 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Lipóta Eleka, obchodního radu, spolu se syny Ernőem a Gézou vzešlými z manželství se Szidonií Weiss, udělil mu predikát ujnépi (de/von Ujnép) a erb:

Dělený štít. Nahoře rozděleno modrým zúženým kůlem. Vpravo ve stříbře hnědý úl, k němuž se svrchu slétají tři přirozené včely. Vlevo ve stříbře tři zkřížené přirozené obilné klasy. Dole v modrém vyniká z levého okraje stříbrná hlava a krk býka. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je hnědé hnízdo, na němž stříbrný pelikán krmí vlastní krví čtyři mláďata.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 276, 330-332 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com