Dudvarszky

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Nicolaa Dudvarszkyho, hraničáře a bývalého praporečníka v Osztrově (Osztrova), spolu se synem Petrem a dcerami Jokou a Annou vzešlými z manželství s Marthou Lukinovou, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

V modrém štítě jsou tři stříbrné šípy uspořádané do vidlice hroty od středu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři šípy hroty se dotýkající koruny na přílbě.

Királyi Könyvek, 42. kötet, 121 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com