Duchek von Taborsberg

Na základě palatinátu uděleného císařem Ferdinandem II. Vilému říšskému hraběti Slavtovi z Chlumu a Košumberka dne 19. března 1630 povýšil Jan Jáchym Slavata říšský hrabě z Chlumu a Košumberka německy psanou listinou danou v Menším Městě pražském 12. července 1686 Bartholomaea Guilielma Ducheka narozeného v Táboře, bývalého člena studentské setniny během obléhání Prahy Švédy roku 1648, a už 24 let syndika v Jindřichově Hradci, do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Taborsberg a erb:

Čtvrcený štít. 1. ve stříbře je kamenná zeď o třech stínkách, nad níž letí hořící a vybuchující granát, další podobný je u její paty. 2. a 3. v červeném vyniká z vnějšího okraje zlatě obrněná paže s mečem. 4. ve stříbře přirozená skalnatá hora. Na štítě spočívá turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly a s červeno – zlatou točenicí. Klenotem je modré křídlo posypané sedmi zlatými srdíčky. Nad štítem je nápis HAC EXTOLLENTE LEVABOR.

Krom toho jej jmenoval veřejným notářem a jako notářský signet mu povolil užívat modrý oválný štít se zlatou kotvou obtočený zeleným vavřínovým věncem, jenž je ovinutý nápisem HAC SUSTINENTE CONSTITUOR.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com