Droszdik

Rod Droszdik (též Drosdick, Drozdik)  byl povýšen do uherského šlechtického stavu císařem Matyášem 8. března 1617. Mezi jeho členy náležel i rada Spojené dvorské kanceláře Joannes Wilhelmus (János Vilmos) Droszdik (1771-1852), který byl jako rytíř řádu sv. Štěpána císařem Františkem I. povýšen 16. března 1827 do uherského baronského stavu a byl mu polepšen rodový erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v modrém zlatý gryf s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě zelený olistěný stonek se třemi stříbrnými růžemi. 2. a 3. v červeném vyrůstá ze zeleného trojvrší zelený stonek se třemi stříbrnými růžemi. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. růže ze štítu, přikrývadla červeno – stříbrná; II. rostoucí zlatý gryf s červeným jazykem, přikrývadla červeno – stříbrná, modro – zlatá; III. růže ze štítu, přikrývadla modro – zlatá. Štítonoši jsou dva zlatí ohlížející se lvi s červenými jazyky (literatura nesprávně uvádí jako štítonoše gryfy).

S manželkou Theresií Malfatti von Rohrenbach und Dezza neměl potomstvo.

Király Könyvek, 65 kötet, 298 x 303 oldal; Magyar Országos Levéltár.

Autor: Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com