Dombováry de Dombovár

Listinou danou ve Vídni 10. prosince 1885 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Gézu Schulhofa (*Budapešť, 11. března 1848; +Budapešť, 1. června 1918), advokáta v Budapešti, spolu se synem Gézou Richardem a dcerami Melittou Olgou Klementinou a Adrienne Márií Margit vzešlými z manželství s Klementinou Pick, udělil mu predikát dombovári (de/von Dombovár) a erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě zlatou hvězdu. Dole v červeném je zlatá špice, v níž na travnatém podkladu stojí hrad sestávající se z kulaté věže s cimbuřím prolomené bránou provázenou dvěma střílnami a dvěma okny vedle sebe v patře, od níž na obě strany ubíhají diagonálně dolů do stran kvádrové zdi s cimbuřím, na věži sedí přirozená sova. Špice je po každé straně provázena stříbrnou lilií. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou a v levici zlaté váhy, přikrývadla modro – zlatá; II. dvě složená stříbrno – červeně šikmo dělená křídla, mezi nimi vyniká červeně oděné předloktí se stříbrnou manžetou držící stříbrný psací brk, přikrývadla červeno – stříbrná. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou PER ARDUA AD ASTRA.

9. září 1904 bylo Gézovi Schulhofovi de Dombovár, jeho synu Gézovi Richardovi a dceři Adrienne Márii Margit povoleno změnit si příjmení na Dombováry.

 

Királyi Könyvek, 68. kötet, 711-714 oldal; 71. kötet, 285 oldal.

 

Michal FIALA

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com