Doerr

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 28. listopadu 1896 povýšil císař František Josef I. Josefa Augusta Doerra (*Frankfurt nad Mohanem, 26. července 1846; +Smilkov 21. srpna 1921), majitele velkostatku Smilkov, do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 26. ledna 1897 mj byl udělen erb:

V modrém štítě je sedm zlatých liliových křížů (3,3,1). Na štítě spočívá korunovaná tutrnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v předních tlapách kříž ze štítu.

August von Doerr byl předním evropským znalcem genealogie a heraldiky. Jeho soupis bohemikálních nobilitací uložených v tzv. Salbuších ve vídeňském šlechtickém archivu (Der Adel der böhmischen Kronländer, ein Verzeichnis derjenigen Wappenbriefe und Adelsdiplome welche in den Böhmischen Saalbüchern der Adelsarchives im k.k. Ministerium des Innern in Wien eingetragen sind), který byl vydán v Praze roku 1900, je dodnes užívanou pomůckou.

 

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com