Doderer

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 1. ledna 1876 císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 4. února 1877 do rytířského stavu Wilhelma Doderera narozeného roku 1825 v Heilbronnu am Neckar ve Württembersku, architekta, řádného veřejného profesora pozemního stavitelství a architektury na Technické vysoké škole ve Vídni, rektora tamtéž a docenta zemědělského stavitelství na Vysoké škole zemědělské ve Vídni, udělil mu predikát Ritter von a erb:

V modrém štítě na zlaté patě se čtyřmi modrými břevny stojí zlatá hlavice korintského sloupu, na níž spočívá zlatá hvězda. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. vynikající korintský sloup s hvězdou mezi dvěma dubovými ratolestmi, vše zlaté; II. dvě složená křídla, přední zlaté se čtyřmi modrými břevny, zadní modré.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com