Doctor

Komerční rada Eduard Doctor (1858-1926) pocházel ze židovské rodiny usazené v Náchodě, kde jeho otec Hermann vlastnil mechanickou přádelnu a apreturu. Zde se narodil i jeho mladší bratr Moritz (1862-1929). Rodina Doctorů ale žila převážně ve Vídni. Eduard vlastnil byt na Garnisongasse v bezprostřední blízkosti Votivního kostela. Z metropole také řídil své obchody, ale s rodným městem nikdy nepřerušil. Zdědil totiž otcovu továrnu, ve které na počátku 20. století pracovalo v jeho továrně na tisíc dělníků a Doctorovy textilní výrobky byly exportovány na Balkán, do Orientu, Jižní Ameriky a Švýcarska. Navíc byl správním radou Červenokosteleckých a Erlašských tkalcoven a přádelen (Roth-Kosteletzer und Erlacher Spinnerei und Weberei).
 
Jeho podnikatelské úspěchy císař František Josef postupně ocenil titulem komerčního rady, řádem Železné koruny III. třídy a nejvyšším rozhodnutím ze 21. listopadu 1911 pak Eduard Doctor bez taxy získal i rytířský titul. Je zajímavé, že nobilitace nebyla žádným způsobem odůvodněna. Lze proto předpokládat, že k udělení titulu došlo na základě přímluvy vlivné osobnosti, možná z důvodu poskytnutí většího peněžního daru – pravděpodobně na dobročinné účely, jak bylo v podobných případech zvykem.
 
Listinou z 5. prosince 1911 byl Eduardovi potvrzen predikát rytíř Doctor (Ritter von Doctor) a udělen erb:
 
Zlato-zeleně dělený štít. V horním poli je černá rostoucí orlice se zlatou zbrojí a červeným jazykem, v dolním hvězda převýšená dvěma liliemi – vše zlaté. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby se zeleno-zlatými přikrývadly. Klenotem na pravé je rostoucí černá orlice ze štítu, na levé pak otevřená, zlato-zeleně dělená křídla.
 
O necelý půlrok později byl do šlechtického stavu s predikátem „šlechtic z Hohenlangen“ povýšen i jeho bratr Moritz. Po roce 1918 žil Eduard Doctor ve Vídni, kde mu i nadále patřil dům na Garnisongasse. Sídlem podniku ovšem zůstala Vídeň a také z tohoto důvodu byl Doctorův podnik předmětem kritiky Okresní správní komise v Náchodě a následně v prosinci 1920 interpelace několika poslanců ministru financí. Doctorova tkalcovna (stejně jako jiné firmy, jež měly sídlo svého ve Vídni nebo jinde mimo území Československé republiky) totiž údajně řádně neplatily předepsané daně a přirážky.
 
Rytíř Doctor měl s Olgou Werthauerovou (1860-1931) dvě dcery a syna Friedricha (1887-1915), který však zemřel ještě před dovršením třiceti let. Eduardovou smrtí ve Vídni roku 1926 tak rod vymřel po meči.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com