Danzer von Danzenburg

Maximilian Danzer se narodil 28. dubna 1864 v Praze Ferdinandu Alexiu Danzerovi, císařskému radovi a kontrolorovi zemské hlavní pokladny (* 16. VII. 1835) a pražské rodačce Josephě Morpurgo (*10. XI. 1840) bydlícím v druhé pražské hlavní čtvrti číslo popisné 602. Do armády byl odveden 1. května 1881 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 75. Po pěti dnech byl přesunut k 76. pluku, kde 26. června 1182 získal hodnost titulárního kaprála. 18. srpna 1883 přechází jako kadet k pěšímu pluku č. 77, kde končí přípravu na důstojnickou hodnost jako kadet-zástupce důstojníka (od. 1. března 1884) ke konci října 1887. Od 1. listopadu 1887 je poručíkem u pěšího pluku č. 28, na nadporučíka je povýšen 1. května 1891. 1. května 1891 je v hodnosti hejtmana přeložen k 52. pěšímu pluku, v jehož řadách se stává postupně majorem (1. května 1911 a podplukovníkem (1. května 1914). K 1. listopadu je mu spolu s povýšením na plukovníka svěřeno velení tohoto pluku. Po vypuknutí Velké války se podílí na ofenzivě proti Srbsku, pak působí v Haliči, kde uvádí svou účast v bojích u Łanczyna, Sazawky, Zwiniacze, Kossówa, Rzepińce, Jazlowiece, Sokolówa a v bitvě u Stanislau. 30. listopadu 1917 požádal Danzer o povýšení do šlechtického stavu spolu s udělením titulu Edler, predikátu von Danzenperg, von Danzenburg nebo von Danzenfrei a erbu:

Polcený štít. Vpravo je ve stříbře červené břevno provázené nahoře červenou růží a dole červenou lilií. Vlevo je v červeném stříbrný lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. června 1918 mu císař Karel I. vyhověl a povýšil jej za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji do šlechtického stavu. 15. října 1918 Danzer uhradil požadovanou taxu za vyhotovení diplomu, ale k tomu vzhledem k následujícím událostem už nedošlo. 29. listopadu 1918 proto požádal Německorakouský státní úřad vnitra o vrácení taxy. K tomu došlo 2. prosince 1918 spolu s potvrzením, že jej C. k. ministerstvo vnitra oprávnilo používat titul Edler a predikát von Danzenburg.

S manželkou Marií Schmidtovou, kterou si vzal 28. května 1895 u P. Marie pod řetězem na Malé Straně, měl pouze dceru Markétu narozenou 11. března 1896.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com