Daněk z Esse

Vinzenz (Čeněk) Daněk (1827-1893) patřil mezi přední české průmyslníky druhé poloviny 19. století. Narodil se ve východočeských Cholticích, kde byl jeho otec sládkem. Vystudoval polytechniku ve Vídni a techniku v Praze. Od roku 1854 vedl vlastní strojírnu s názvem Daněk & Co. Později založil s firmou Breitfeld & Evans akciovou společnost Breitfeld, Daněk a spol., které v roce 1871 svou firmu prodal. Tehdy již podnikání zanechal a žil jako velkostatkář. Nejprve se usadil na zámku Trnová nedaleko Jíloviště, později koupil sousedící panství Líšno a Tloskov, která modernizoval a zdejší sídla velkoryse upravil.

Za zásluhy o stát prokázané za prusko-rakouské války roku 1866 byl vyznamenán rytířským křížem Řádu Františka Josefa. Zasloužil se také o úspěch Světové výstavy ve Vídni roku 1873, za což mu bylo panovníkem vysloveno nejvyšší uznání. Za svou humanitární činnost byl pak nejvyšším rozhodnutím z 5. června 1878 povýšen do šlechtického stavu. Diplomem z 25. srpna 1878 mu byl udělen predikát Daněk šlechtic z Esse/Danek Edler von Esse a erb:

V červeném štítě kosmé stříbrné břevno s černým šípem provázeným v horním poli stříbrným ozubeným kolem. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-stříbrnými a černo-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva daňčí parohy přirozené barvy.

Vinzenz Daněk šlechtic z Esse zemřel roku 1893 ve svém paláci v Opletalově ulici 19 v Praze. Velkostatky získal jeho starší syn Vinzenz (1858-1895), jehož potomci je drželi až do konce druhé světové války.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com