Dahmen (1869)

Císař František Josef I. povýšil 18. května 1869 Julia Mariu Dahmena, bývalého rytmistra husarského pluku č. 11 narozeného roku 1831 v Mannheimu v Badensku, za jeho obecně prospěšnou a humanitární činnost, za to že věnoval Institutu pro rakouský dějezpyt paleografickou sbírku a zřídil nadaci při vídeňské invalidovně, do šlechtického stavu a udělil mu erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém vyniká z přirozeného oblaku vznášejícího se v levé části obrněná paže se zlatě kovanými okraji plátů držící v nahé pěsti za uřízlý kmen jedli nakloněnou nad sebe. Dole ve zlatě je šikmo položená železná kotva. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – modře, levé opačně, mezi nimi jsou dvě zkřížené železné válečné palice.

Jeho mladší bratr Otto byl do rytířského stavu povýšen roku 1874.

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com