Dadassovich von Wukovina

Listinou danou ve Vídni 17. prosince 1791 povýšil císař Leopold II. za 38 let služby v armádě s účastí v bitvách u Lovosic, Štěrbohol, Milešova, Hochkirchu, Drážďan, Habelschwerdtu, Svídnice, Landshutu, Krnova a Schultzbergu do šlechtického stavu Raimunda Dadassoviche, hejtmana ogulinského pluku karlstadtských hraničářů, udělil mu predikát von Wukovina a erb:

Ve štítě je zlaté břevno provázené nahoře v červeném obrněnou paží držící meč se zlatým jilcem a záštitou, dole v modrém bránou mezi dvěma věžemi o třech stínkách a jedné střílně, vše přirozené. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je paže ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com