Radey von Freydegg

Franz Radey se narodil roku 1862 v Marburgu (dnes Maribor, Slovinsko). Po absolvování všeobecného lékařství na univerzitě ve Štýrském Hradci nastupuje 1. října 1887 jako vrchní lékař k c. a k. vojsku, v mírových časech slouží naposledy jako velitel posádkového špitálu č. 10 v Innsbrucku. Po vypuknutí Velké války roku 1914 nastupuje do pole jako zdravotní šéf postupně 9. sboru, 14. sboru, velitelství zemské obrany v Tyrolích, velitelství vojenské skupiny polního maršálka arcivévody Evžena a nakonec u 11. armády. Během svého působení v polní službě se účastnil bojů, které jednotky, k nimž byl přidělen, prodělaly. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. července 1918 jej císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 9. září 1918 mu udělil predikát von Freydegg a erb:

Ve štítě je zelená špice, v níž na středním, vyšším pahorku stojí kaple s předsunutou věží prolomenou bránou a oknem nad ní provázená dvěma hvězdami, vše stříbrné. Vpravo je ve stříbře špice provázená mečem se zlatým jilcem a záštitou, jehož čepel ovíjí zelený had. Vlevo vyniká ze špice polovina černého orla s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými a černo - zlatými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com