Čenský z Činova

Ferdinand Čenský (1829-1887) se narodil 29. května 1829 v Čáslavi. Po ukončení studia filozofie v Praze pracoval jako redaktor. Když byla zrušena ústava a došlo k vyhlášení neoabsolutismu, byl zatčen a osm měsíců strávil ve vyšetřovací vazbě. Roku 1851 musel nastoupit do armády, kde postupně stoupal po žebříčku vojenských hodností. Zároveň studoval jazyky a po pseudonymy psal články do novin. Od roku 1856 sloužil v Itálii, kde se roku 1859 zúčastnil bitev u Melegnana a Solferina. V Itálii bojoval i v další válce roku 1866, ale do žádného boje již nezasáhl. V rice 1869 byl jmenován učitelem českého jazyka na slavné Tereziánské vojenské akademii ve Vídeňském Novém Městě a roku 1885 byl vyznamenán rytířským křížem řádu Františka Josefu. V roce byl v hodnosti majora penzionován a nedlouho poté, 30. ledna 1887, zemřel na Královských Vinohradech.

Zanechal po sobě vdovu Adolfinu rozenou Wurm (*Červená Řečice 2. října 1844; +Praha 27. listopadu 1928), se kterou se oženil ve svých jedenačtyřiceti letech, a syna Jaroslava Johanna Karla Georga (*Wiener Neustadt, 25. srpna 1875; +Praha 6. června 1956), pozdějšího majora pěšího pluku č. 98.

Ferdinand Čenský o šlechtictví nikdy nepožádal. Učinila tak až čtvrtstoletí po jeho smrti vdova Adolfina, která byla spolu se synem Jaroslavem právě na základě třicetileté manželovy vojenské služby s účastí v boji císařem Karlem I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. srpna 1918 povýšena do šlechtického stavu. Diplomem ze dne 21. října 1918 jim byl udělen titul šlechtic/Edler, predikát z Činova/von Činov a erb:

Štít dělený cimbuřovým řezem o sedmi stínkách. Nahoře je rostoucí červený lev, dole jsou dva zkřížené meče se zlatým jilcem a záštitou, na zkřížení je položena stříbrná hvězda. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla dělená cimbuřovým řezem stříbrno – červeně, mezi nimi tři zlaté obilné klasy.

Protože diplom nebyl včas doručen, požádal Jaroslav v lednu 1919 německorakouské ministerstvo vnitra o vrácení tax za vyhotovení diplomu a v něm obsažené dispozice. Diplom byl nakonec doručen předán až v červnu 1919.

POKORNÝ, Pavel R.: Ferdinand Antonín Čenský. Heraldická ročenka 1977, s. 81-83.

KARLOVSKÝ, Adolf: K nobilitaci Čenských z Činova. Heraldická ročenka 1980, s. 78-80.

 

Micghal FIALA - Jan ŽUPANIČ

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com