Boderlicza

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Joanna Boderliczu, hraničáře a bývalého poručíka v Zentě, spolu se synem Savou a dcerami Marií Annou a Elisabethou vzešlými z manželství se Saarou Jovanovovou, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

Ve stříbrném štítě na zeleném trávníku sedící černý medvěd s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři červené šípy Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenot opakuje figury ze štítu.

Királyi Könyvek, 42. kötet,  107-108 oldal.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com