Bloch z Haidentallern

Císař Karel I. povýšil Alfreda Blocha (1855-1926), narozeného v Těšíně, doktora práv, dvorního radu nejvyššího kasačního soudu, člena státní judiciální zkušební komise ve Vídni, držitele Válečného kříže za civilní zásluhy II. třídy, rytíře Řádu železné koruny III. třídy, držitele Čestné medaile za čtyřicetiletou věrnou službu, Jubilejní medaile a Jubilejního kříže pro civilní státní služebníky, pamětního kříže Františka Josefa II. tř. a knížecí lichtenštejnské Služební medaile, nejvyšším rozhodnutím z 9. července 1918 do šlechtického stavu. Listinou z 19. srpna 1918 mu byl udělen predikát Bloch šlechtic z Haidentallern (Bloch Edler von Haidentallern), který byl odvozen z dívčího jména jeho manželky, a erb:

V červeném štítě stříbrné šikmé břevno s červeným liktorským svazkem doprovázené nahoře dvěma zlatými hvězdami vedle sebe nad stříbrnou lilií a dole do středu obráceným zlatým lvem s červeným jazykem, který máchá mečem se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatá orlice s červeným jazykem. Pod štítem se vine červená páska se zlatou devizou PER ASPERA AD ASTRA.

Z Blochova osobního života je bohužel známo jen málo. Oženil se s Bertou Haidenthallerovou, se kterou měl snad dva syny a dceru. Po zániku monarchie vstoupil Alfred Bloch do služeb Rakouské republiky. Na rozdíl od řady jiných c. k. státních úředníků o místo nejen nepřišel, ale dokonce vystoupal do ještě vyšších pozic. Již v únoru 1919 byl jmenován soudcem ústavního soudu a tuto funkci pak vykonával až do své smrti roku 1926.

 

ŽUPANIČ, Jan. Židovská šlechta podunajské monarchie. Mezi Davidovou hvězdou křížem, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 816 stran, ISBN 978-8-074-221-804

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com